Notice: add_custom_background je uklonjen od inačice 3.4.0! Umjesto toga, koristite add_theme_support( 'custom-background', $args ). in /home/mdprojek/public_html/rieko-lab.hr/wp-includes/functions.php on line 3879

Notice: Pozvana konstruktivna metoda za WP_Widget u NewRoyalSliderWidget je zastarjela od inačice 4.3.0! Upotrijebite
__construct()
umjesto. in /home/mdprojek/public_html/rieko-lab.hr/wp-includes/functions.php on line 3942
Područje rada - Rieko Lab - Laboratorijska ispitivanja - Poslovi zaštite okoliša

Područje rada

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Laboratorijska djelatnost obuhvaća mikrobiološka i kemijska ispitivanja.

PODRUČJA ISPITIVANJA:

 • ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
 • ispitivanja kakvoće površinskih i podzemnih voda te vode mora u pogledu zaštite od onečišćenja s kopna
 • ispitivanja kakvoće mora i voda za kupanje i rekreaciju
 • ispitivanja mikrobiološke čistoće metodom obrisaka-otisaka (brisevi)
 • mikrobiološka ispitivanja namirnica, predmeta opće uporabe, hrane za životinje te ispitivanje mikrobiološke čistoće zraka
 • verifikacija rada uređaja za sterilizaciju u zdravstvenoj praksi biološkom metodom
 • verifikacija mjera za sprječavanje i suzbijanje infekcija u zdravstvenoj praksi (stomatološkoj, ginekološkoj, dermatološkoj, kirurškoj…) laboratorijskim ispitivanjima
 • određivanje i identifikacija mikroorganizama
 • ispitivanje sterilnosti i mikrobiološke čistoće kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda
 • ispitivanje učinkovitosti dezinficijensa
 • ostali poslovi na zahtjev stranke

Laboratoriji su akreditirani od strane Hrvatske akreditacijske agencije za provođenje kemijskih i mikrobioloških metoda ispitivanja voda te ispitivanja hrane prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025.

STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

 • izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • izradu elaborata o sanaciji okoliša
 • izrada i provjera te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša
 • izrada i provjera te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova za potrebe Registra onečišćivanja okoliša
 • izrada izvješća o stanju okoliša
 • izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša (zraka, tla, voda, mora i dr.) te zaštite od onečišćenja (postupanje s otpadom i dr.)
 • izrada programa zaštite okoliša
 • izrada elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz IPARD programa Europske Unije
 • izrada osnovne kategorizacije otpada, te kategorija i uvjetima rada odlagališta otpada
 • praćenje stanja iz zaštite okoliša – uzorkovanja, ispitivanja mjerenja i sl. za potrebe zaštite pojedinih sastavnica okoliša odnosno zaštite od opterećenja, isključujući poslove praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • izrada operativnih planova za postupanje u izvanrednim prilikama u vodoopskrbnim sustavima
 • izrada operativnih planova za postupanje u slučaju iznenadnih i iznenadnih onečišćenja voda,
 • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša,
 • izrada tematskih cjelina prostornih planova koje se odnose na zaštitu okoliša i prirode, te vodoopskrbu i odvodnju.

SAVJETODAVNE USLUGE

Pružamo savjetodavne usluge za uvođenje:

1. Usluge  vezane za provođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje infekcija u zdravstvenoj praksi (stomatološkoj, ginekološkoj, dermatološkoj, kirurškoj…) uz provjeru primijenjenih mjera laboratorijskim ispitivanjima.

2. Sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000 te sustava samokontrole na načelima HACCP za objekte koji posluju s hranom i za vodoopskrbne sustave.

U sklopu naših usluga obuhvaćena je analiza opasnosti i procjena kontrolnih mjera, rangiranje rizika i prijedlog mjera za poboljšanje prema prioritetima, izrada dokumentacije (radne upute, operativni postupci, priručnici), usluge internog audita, edukacije zaposlenika i sl.

3. Sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001

Stručno znanje stečeno na poslovima iz područja zaštite okoliša omogućuje da našim klijentima pomognemo uspostaviti sustav upravljanja okolišem koji će biti što jednostavniji u primjeni i usmjeren na suštinske stvari.