Ovlaštenja i akreditacije

Za obavljanje svojih djelatnosti RiEKO-LAB posjeduje slijedeća rješenja, ovlaštenja i potvrde:

Potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji klasa: 383-02/17 -30/002; ur.br. 569-02/8-19-30 br. 1378 za ispitivanje voda, hrane i hrane za životinje, mikrobiološke čistoće objekta i uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju

Ovlaštenje za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole prema rješenju Ministarstva poljoprivrede klasa UP/I-310-01/13-01/04; URBROJ: 525-10/1307-14-6

Ovlaštenje za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole prema rješenju Ministarstva zdravstva klasa UP/I-541-02/14-03/23, URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-8

Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede broj UP/I-325-07/14-02/07; URBROJ: 525-12/0988-15-4 za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda

Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-02/14-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode UP/I-351-02/14-08/46, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-4 za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša