Područje rada

Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska djelatnost obuhvaća mikrobiološka i kemijska ispitivanja. Laboratoriji su akreditirani od strane Hrvatske akreditacijske agencije za provođenje kemijskih i mikrobioloških metoda ispitivanja voda te ispitivanja hrane prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025.

ispitivanja sukladnosti vode za ljudsku potrošnju

ispitivanja kakvoće površinskih i podzemnih voda te vode mora u pogledu zaštite od onečišćenja s kopna

ispitivanja kakvoće mora i voda za kupanje i rekreaciju

ispitivanja mikrobiološke čistoće metodom obrisaka-otisaka (brisevi)

mikrobiološka ispitivanja hrane, predmeta opće uporabe, hrane za životinje te ispitivanje mikrobiološke čistoće zraka

verifikacija mjera za sprječavanje i suzbijanje infekcija u zdravstvenoj praksi (stomatološkoj, ginekološkoj, dermatološkoj, kirurškoj…) laboratorijskim ispitivanjima

određivanje i identifikacija mikroorganizama

ispitivanje sterilnosti i mikrobiološke čistoće kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda

ispitivanje učinkovitosti dezinficijensa

ostali poslovi na zahtjev stranke
 

Stručni poslovi zaštite okoliša

izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša

izrada izvješća o stanju okoliša

izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onedišćavanja okoliša

praćenje stanja okoliša

izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša ,"Prijatelj okoliša"
 

Savjetodavne usluge

Pružamo savjetodavne usluge za uvođenje:

Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju u javnim vodoopskrbnim sustavima

Sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000 te sustava samokontrole na načelima HACCP za objekte koji posluju s hranom i za vodoopskrbne sustave.

Sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001.
Stručno znanje stečeno na poslovima iz područja zaštite okoliša omogućuje da našim klijentima pomognemo uspostaviti sustav upravljanja okolišem koji će biti što jednostavniji u primjeni i usmjeren na suštinske stvari.