Područje rada

Laboratorijska ispitivanja

12

Laboratorijska djelatnost obuhvaća mikrobiološka i kemijska ispitivanja voda, hrane te drugih okolišnih uzoraka. RIEKO-LAB d.o.o. je akreditiran ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Sva ispitivanja se provode standardnim metodama na osnovi ovlaštenja nadležnih tijela.

ispitivanja sukladnosti vode za ljudsku potrošnju

ispitivanja kakvoće površinskih i podzemnih voda te vode mora u pogledu zaštite od onečišćenja s kopna

ispitivanja kakvoće mora i voda za kupanje i rekreaciju

ispitivanja mikrobiološke čistoće metodom obrisaka-otisaka (brisevi)

mikrobiološka ispitivanja hrane, predmeta opće uporabe, hrane za životinje te ispitivanje mikrobiološke čistoće zraka

verifikacija mjera za sprječavanje i suzbijanje infekcija u zdravstvenoj praksi (stomatološkoj, ginekološkoj, dermatološkoj, kirurškoj…) laboratorijskim ispitivanjima

određivanje i identifikacija mikroorganizama

ispitivanje sterilnosti i mikrobiološke čistoće kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda

ispitivanje učinkovitosti dezinficijensa

ostali poslovi na zahtjev stranke

Ispitivanja vode za ljudsku potrošnju

Laboratorijska djelatnost obuhvaća mikrobiološka i kemijska ispitivanja voda, hrane te drugih okolišnih uzoraka. RIEKO-LAB d.o.o. je akreditiran ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Sva ispitivanja se provode standardnim metodama na osnovi ovlaštenja nadležnih tijela. Službeni laboratorij za ispitivanja vode za potrebe tehničkog pregleda građevina, monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže (hoteli, kampovi, škole...), analize vode za potrebe subjekata u poslovanju s hranom.

 

Stručni poslovi zaštite okoliša

izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša

izrada izvješća o stanju okoliša

izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onedišćavanja okoliša

praćenje stanja okoliša

izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša ,"Prijatelj okoliša"
 

Savjetodavne usluge

Pružamo savjetodavne usluge za uvođenje:

Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju u javnim vodoopskrbnim sustavima

Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže

Sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001.
Stručno znanje stečeno na poslovima iz područja zaštite okoliša omogućuje da našim klijentima pomognemo uspostaviti sustav upravljanja okolišem koji će biti što jednostavniji u primjeni i usmjeren na suštinske stvari.

Sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000 te sustava samokontrole na načelima HACCP za objekte koji posluju s hranom i za vodoopskrbne sustave.